Welkom op de pagina van groep 3-4a

Start van de week

Na het weekend starten we de week met een vertelmoment. Dit wordt samen in de kring, met duo’s en/of in hun eigen team verteld (coöperatief leren). De kinderen mogen hier een voorwerp/foto voor meenemen.

Start van een dag

Tijdens het inloopkwartiertje staat altijd op het digibord te lezen wat de kinderen mogen gaan doen. Soms ligt er iets op tafel waar nog aan gewerkt kan worden. Op het dagschema bekijken we welke dag van de week het is, welke datum het is en wat er die dag op de planning staat voor groep 3 en 4.

Instructies

De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, lezen, schrijven en spelling. Tijdens de instructies is er ook aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra instructie. Kinderen die vragen hebben leggen een vraagtekenkaartje op hun tafel zodat de leerkracht, die een rondgang maakt, ziet dat ze uitleg nodig hebben. Kleine vragen kunnen kinderen ook heel goed samen oplossen in hun eigen team.

Lezen/Spelling/Rekenen groep 3

De kinderen van groep 3 gaan voor de instructie van lezen en spelling, die samengevlochten is in de methode Veilig leren Lezen, elke ochtend 45 minuten naar de groepen 2-3. Daar zijn dan op dat moment alleen groep 3-leerlingen. Voor rekenen krijgen zij 3 keer per week in de middag 45 minuten instructie met groep 3 samen en 1 keer per week in de eigen groep. De verwerking en oefening van het geleerde vindt  in onze eigen groep plaats.

Taal/Lezen/Spelling/Rekenen groep 4

De kinderen van groep 4 zijn voor de instructie van taal verdeeld over de groepen 4. Daar zijn op dat moment alleen groep 4-leerlingen. De verwerking en oefening vindt ook in die groep plaats, omdat dit veel mondeling gedaan moet worden. Bij elk thema, dat 4 weken duurt, worden “woorden van de week” aangeleerd in week 1 en 2. Die woorden worden ook naar de ouders gestuurd, zodat u thuis mee kunnen helpen met oefenen.

Voor rekenen krijgen de kinderen elke ochtend instructie met alleen groep 4-leerlingen. De verwerking en oefening van het geleerde vindt in onze eigen groep plaats.

De instructies voor lezen en spelling worden in onze eigen groep gegeven, terwijl groep 3 met een andere zelfstandige opdracht bezig is.

Zowel voor groep 3 als voor groep 4 is het belangrijk thuis ook te blijven lezen met uw kind. Leesmotivatie staat altijd voorop! Ga samen naar de bibliotheek toe. Vraag

gerust bij de leerkracht om het leesniveau of om tips. Een Donald Duck of Okki lezen is ook prima om leesmeters te maken!

Zwerken

Om het zelf plannen te oefenen is het ‘zwerk’ (zelfstandig werken) een overzicht van alle taken die de kinderen in een week zelfstandig moeten maken. De taken worden voorafgaand doorgesproken. De kinderen plannen vervolgens de taken voor zichzelf in, net als de volgorde van de taken. We stimuleren dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het ‘zwerk’ van de gehele week geëvalueerd.

We willen de kinderen ook aanleren om zelf een ‘persoonlijk leerdoel’ op te stellen. ‘Mijn doel is om de tafel van 3 te leren’. Er is ook de mogelijkheid om als ‘zwerktaak’ een herhalings- of verdiepingsopdracht te maken. Op deze manier wordt er `onderwijs op maat` geboden. Tijdens het ‘zwerken’ heeft de leerkracht tijd om individuele kinderen of groepjes kinderen te helpen.

Creatieve vakken/gym

Dagelijks is er tijd voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, knutselen, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde, waarbij we aansluiten bij het thema of de tijd van het jaar. Kom gerust eens kijken in de groep naar het werk van uw kind.

Twee keer per week hebben we gymles, waarvoor sportkleding en – schoenen verplicht zijn. Er is in elk geval 1 gymles op vrijdag met de hele groep 3-4 samen. Tot nu toe sloten de groep 4- en de groep 3-leerlingen ieder ook 1 keer per week bij een andere klas aan voor de gym. Op dit moment bekijken we nog of dit doorgang blijft vinden, of dat we overgaan naar 2 gymlessen met de hele groep.

Groepsregels

Vanzelfsprekend zijn er in een groep regels. Elke week/weken staat er 1 regel centraal. We gaan vooral uit van het belonen wanneer het goed gaat. Ook met betrekking tot stemgebruik hebben we afspraken:

– Groepsstem: de hele groep kan je stem horen.

– Teamstem: de kinderen in je team kunnen je stem horen.

– Liniaalstem: alleen je maatje kan je stem horen.

De Kracht van 8

In de hele school werken wij met de kracht van 8; een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. In de ouderinfo kunt u steeds lezen aan welke kracht we werken. Door structureel aandacht te besteden aan deze krachten bouwen wij aan een positief schoolklimaat:

1. Ik ben mezelf

2. Eerlijk zijn

3. Rekening houden met elkaar

4. Samenwerken en elkaar helpen

5. Luisteren naar elkaar

6. Zeggen wat we graag willen

7. Laten we opnieuw beginnen

8. Iedereen hoort erbij

Wereldoriëntatie

Voor wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode ‘Blink’. De methode bestaat uit lessen van natuur/techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. De methode stimuleert ‘het zelf ontdekken’ en laat kinderen uitdagende opdrachten uitvoeren. Als school zijn we in ontwikkeling met ‘21st century skills’. De kinderen proberen we zoveel mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Hier hoort ook bij dat uw kind zich kan presenteren, iets voor de groep kan vertellen. De kinderen moeten hiervoor een “show and tell” houden. Te zijner tijd krijgt u daar informatie over.

Eten en drinken

’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen. Tijdens de lunch eten we met de hele groep in onze klas. Graag de kinderen een gezonde lunch met drinken meegeven. Als uw kind jarig is vieren we dat natuurlijk in de klas. Uw kind mag trakteren, liefst een gezonde traktatie.

Klasbord

In groep 3-4 maken wij gebruik van Klasbord; een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Klasbord delen wij foto’s en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kan gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Klasbord is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone.

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom. U kunt ons aanspreken, bellen of een email sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor een afspraak.