Groep 3

 

Welkom op de pagina van groep 3

 

Start van de week

Na het weekend starten we de week met een vertelmoment. Dit wordt samen in de klas, kring, met duo’s en/of in het eigen groepje gedaan (coöperatief leren).  De kinderen mogen hier een voorwerp/foto voor meenemen.

 

Start van een dag

Tijdens het inloopkwartiertje staat altijd op het digibord te lezen wat de kinderen mogen gaan doen. Soms ligt er iets op tafel waar nog aan gewerkt moet worden.

Op het dagschema bekijken we welke dag van de week het is, welke datum het is en wat er die dag op de planning staat voor groep 3.

 

Instructies

De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, lezen, schrijven en spelling. Tijdens de instructies is er ook aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra instructie.

 

Lezen/Spelling/Rekenen groep 3

De kinderen van groep 3 krijgen de instructie van lezen en spelling, die samengevlochten is in de methode Veilig Leren Lezen, elke ochtend van 8.45-10.00 uur bij de eigen leerkracht. Voor rekenen gebeurt dat dagelijks van 10.30 – 11.15 uur.

 

Spelling/Rekenen/Taal/Lezen groep 4

De kinderen van groep 4 zijn voor de instructie van technisch lezen en spelling verdeeld over groep 3-4 en groep 4. De verwerking en inoefening vindt ook in die instructiegroep plaats, omdat dit veel mondeling gedaan moet worden.

Lezen is dagelijks van 8.30 – 9.15 uur en spelling van 9.15 – 10.00 uur.

Voor rekenen krijgen de kinderen elke ochtend instructie in de eigen groep van 10.30 – 11.15 uur, of van 11.15-12.00 uur. De verwerking en inoefening van het geleerde vindt ook in onze eigen groep plaats.

We leren de kinderen stapsgewijs aan om het werk zelf na te kijken. Daarnaast controleren we zelf veel werk van de leerlingen uit onze eigen groep, zodat we goed op de hoogte blijven van hun ontwikkeling.

 

De instructies voor taal worden in onze eigen groep gegeven, terwijl groep 3 met een andere zelfstandige opdracht bezig is.

Bij elk thema van taal, dat 4 weken duurt, worden “woorden van de week” aangeleerd in week 1 en 2. Die woorden worden ook naar de ouders gestuurd, zodat u thuis mee kunt helpen met oefenen.

 

Zowel voor groep 3 als voor groep 4 is het belangrijk thuis veel te blijven lezen met uw kind. Leesmotivatie staat altijd voorop! Ga samen naar de bibliotheek toe. Vraag gerust bij de leerkracht om het leesniveau of om tips. Een Donald Duck of Okki lezen is ook prima om leesmeters te maken!

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode “Nieuwsbegrip”: elke week is er een tekst (op verschillende niveaus) inclusief filmpje, met daaraan gekoppeld opdrachten die het begrijpend lezen bevorderen.

 

Zwerken

Om het zelf plannen te oefenen is het ‘zwerk’ (zelfstandig werken) een overzicht van alle taken die de kinderen in een week geheel of gedeeltelijk zelfstandig moeten maken. De taken worden voorafgaand doorgesproken. De kinderen plannen vervolgens de taken voor zichzelf in, net als de volgorde van de taken. We stimuleren dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het ‘zwerk’ van de gehele week geëvalueerd.

Groep 4 start altijd met de weektaak voor rekenen, later worden er andere taken aan toegevoegd. Groep 3 start met extra materialen op het gebied van lezen en spelling, die op de kast klaarliggen.  Zo werken we stapsgewijs aan een zelfstandige leerhouding.

 

Creatieve vakken/gym

Dagelijks is er tijd voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek en gym. Afwisselend komen deze vakken aan de orde, waarbij we aansluiten bij het thema of de tijd van het jaar. Kom gerust eens kijken in de groep naar het werk van uw kind.

Twee keer per week, op woensdag en vrijdag, hebben we gymles, waarvoor sportkleding en – schoenen verplicht zijn.

 

Groepsregels

Vanzelfsprekend zijn er in een groep regels. Elke week/weken staat er 1 regel centraal. We gaan vooral uit van het belonen wanneer het goed gaat.

Ook met betrekking tot stemgebruik hebben we afspraken:

  • Groepsstem: de hele groep kan je stem horen.
  • Teamstem: de kinderen in je team kunnen je stem horen.
  • Liniaalstem: alleen je maatje kan je stem horen.

 

Kanjertraining

In de hele school gaan we dit jaar verder met de methode “Kanjertraining” voor sociaal emotionele ontwikkeling. Kanjertraining gaat vooral uit van vertrouwen: vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander, vertrouwen dat iedereen het goed probeert te doen. Op deze manier bouwen wij aan een positief zelfbeeld bij de kinderen en aan een fijn schoolklimaat. Bij elk hoofdstuk krijgen de kinderen een info-doeblad mee naar huis, zodat u informatie krijgt over de inhoud van de lessen en er thuis nog mee kunt oefenen.

 

Engels

Voor Engels gaan we eveneens het tweede schooljaar in van onze nieuwe methode voor groep 1 tot en met 8: “Join In”. Met behulp van liedjes en verhaaltjes rondom een thema wordt spelenderwijs de Engelse taal geleerd. Tijdens deze lessen praten de leerkrachten uitsluitend Engels.

 

Wereldoriëntatie

Voor wereldoriëntatie starten we een nieuw traject met de methode IPC: International Primary Curriculum. Bij deze methode werken we vanuit leerdoelen voor de gebieden geschiedenis, natuur, techniek en bewegingsonderwijs. Er zijn drie leergebieden waarop de kinderen zich deze leerdoelen eigen kunnen maken, namelijk persoonlijk, vakinhoudelijk en internationaal.  We proberen deze doelen te behalen door te werken aan kennis, vaardigheden en begrip.

De leerkrachten van de groepen 3, 3-4 en 4 plannen samen de doelen bij de thema’s. Het is de bedoeling dat de kinderen van deze 3 groepen veel samen gaan werken aan het behalen van deze doelen, uitgaande van ieders eigen kwaliteit en interesse. We starten op 3 september met het eerste thema “Speelgoed”. Hierover heeft u inmiddels via mail al informatie ontvangen.

 

Eten en drinken

’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen.

Tijdens de lunch eten we met de hele groep in onze klas. Graag de kinderen een gezonde lunch met drinken meegeven.

Als uw kind jarig is vieren we dat natuurlijk in de klas. Uw kind mag trakteren, liefst een gezonde traktatie.

 

Klasbord

In groep 3-4 maken wij gebruik van Klasbord; een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Klasbord delen wij foto’s en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Klasbord is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone.

 

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom. U kunt ons aanspreken, bellen of een email sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor een afspraak.

 

E-mail naar Kim van Rooij