Hoe ziet de dag in groep 4 eruit?

 

Start van de week

Na het weekend starten we de week met een vertelmoment. Dit wordt samen in de kring, met duo’s en/of in hun eigen team verteld (coöperatief leren). De kinderen mogen hier een voorwerp/foto van meenemen.

Iedere week zijn er vijf hulpjes. Samen met de andere kinderen zijn de hulpjes verantwoordelijk voor huishoudelijke taken in de klas. (Mocht uw kind een hulpje zijn, kan het zijn dat uw kind na schooltijd enkele minuten later is).

Lezen

Iedere morgen start de dag met een leeskwartier. Het doel is om de leesmotivatie te bevorderen en leesmeters te maken, door teksten en woordrijen te lezen! Om hier afwisseling in te bieden, maken we gebruik van meerdere werkvormen.

 • Tutorlezen; met een leerling van een hoger leerjaar.
 • Zelfstandig lezen.
 • Samen in duo’s.
 • Woordrijen / woordjes flitsen met de leerkracht.
 • Leesrace; woordjes op tijd lezen (met zandloper).

Advies: blijf thuis ook lezen met uw kind. Leesmotivatie staat altijd voorop! Ga samen naar de bibliotheek toe. Vraag gerust bij de leerkracht om het leesniveau. Een Donald Duck of Okki lezen is ook prima om leesmeters te maken!

Dagplanning

Op het bord staat de planning voor die dag. Die bespreken we voordat we aan het werk gaan. Dit biedt de kinderen structuur en duidelijkheid. We besteden aandacht aan de datum, zodat kinderen elke keer even weer aan de kalender herinnerd worden. (dag, maand, jaar, schrijfwijze, verjaardagen).

Instructies

De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van onder andere rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructies is er ook aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructie tafel en krijgen daar extra instructie.

Kinderen die vragen hebben leggen een vragenkaartje op hun tafel zodat de leerkracht, die een rondgang maakt, ziet dat ze uitleg nodig hebben. Kleine vragen kunnen kinderen ook heel goed samen oplossen in hun eigen team.

Coöperatief leren 

In groep 4 werken we met een time-timer. Na de instructie zet de leerkracht de time-timer aan en is het voor de kinderen duidelijk hoe lang een activiteit duurt. Zo kunnen kinderen hun eigen taken gaan plannen. Iedere teamlid heeft zijn eigen rol. Uiteraard kunnen de kinderen in het team elkaar daarbij begeleiden. Om een aantal weken worden de teams en teamrollen gewisseld. Het doel is om kinderen te leren samenwerken en verantwoordelijkheid te dragen. Teamrollen:

 • Tijdbewaker
 • Taakchef
 • Materiaalchef
 • Rustchef

Je stemgebruik kan per activiteit verschillen. Hiervoor maken vanuit het coöperatief leren gebruik van verschillende stemgeluiden.

 • Groepsstem: de hele groep kan je stem horen.
 • Teamstem: de kinderen in je team kunnen je stem horen.
 • Liniaalstem: alleen je maatje kan je stem horen.

Zelfstandig werken ‘Zwerken’ 

Om het zelf plannen te oefenen is het ‘zwerk’ (zelfstandig werken) een overzicht van alle taken die de kinderen in een week zelfstandig moeten maken. Deze zijn verdeeld over 5 dagen. De taken worden voorafgaand doorgesproken. De kinderen plannen vervolgens de taken voor zichzelf in, net als de volgorde van de taken. We stimuleren dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het ‘zwerk’ van de gehele week geëvalueerd.

Vanaf het huidige schooljaar willen we de kinderen ook aanleren om zelf een ‘persoonlijk leerdoel’ te laten opstellen. ‘Mijn doel is om de tafel van 3 te leren’. Er is ook de mogelijkheid om als ‘zwerktaak’ een herhalings- of verdiepingsopdracht te maken. Op deze manier wordt er `onderwijs op maat` geboden. Tijdens het ‘zwerken’ heeft de leerkracht tijd om individuele kinderen of groepjes kinderen te helpen.

Wereldoriëntatie

Voor wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode ‘Blink’. De methode bestaat uit lessen van natuur/techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. De methode stimuleert ‘het zelf ontdekken’ en laat kinderen uitdagende opdrachten uitvoeren. Als school zijn we in ontwikkeling met ‘21st century skills’. De kinderen proberen we zoveel mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

Creatieve vakken

Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde, waarbij we regelmatig proberen aan te sluiten bij thema’s of seizoenen. Vanaf het huidige schooljaar worden de lessen muziek/dans om de week aangeboden door muziekdocent Mariska Voets.

De Kracht van 8

In de hele school werken wij met de kracht van 8; een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. In de ouderinfo kunt u steeds lezen aan welke kracht we werken. Door structureel aandacht te besteden aan deze krachten bouwen wij aan een positief schoolklimaat.

 1. Ik ben mezelf
 2. Eerlijk zijn
 3. Rekening houden met elkaar
 4. Samenwerken en elkaar helpen
 5. Luisteren naar elkaar
 6. Zeggen wat we graag willen
 7. Laten we opnieuw beginnen
 8. Iedereen hoort erbij

Een paar aandachtspunten:

 • ’s Morgens eten we gezamenlijk fruit of groenten; kinderen mogen hiervoor fruit/groenten én een beker met drinken meebrengen. Graag voorzien van naam.
 • Tijdens de lunch eten we met de hele groep in onze klas. Graag de kinderen een gezonde lunch met drinken meegeven.
 • Bij een jarige vieren we het feestje om 9.45 uur. Maak hiervoor een afspraak met de leerkracht. We trakteren gezonde traktaties.
 • Twee keer per week is er een gymles. Bewegen, spel en samenwerken staat hierbij centraal. Gym- kleding en schoenen zijn verplicht.
 • In groep 4 mogen de kinderen een verteldoos maken en show & tell geven! Te zijner tijd wordt hier informatie over gegeven.

Klasbord

In groep 4 maken wij gebruik van Klasbord; een socialmedia platform speciaal voor het onderwijs. Via Klasbord delen wij foto’s en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kan gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Klasbord is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone.

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom, u kunt ons aanspreken op het schoolplein of een email sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor een afspraak.