Informatie voor ouders/verzorgers van groep 6 en 7

Dagelijkse gang van zaken in de groepen 6 en 7

 

Start van een dag

Op maandag start de dag doorgaans met een kringgesprek, waarbij kinderen samen praten over hun belevenissen in het weekend.

Vanaf 8.15u mogen de kinderen al naar de klas komen. Tot 8.30u mogen ze gezellig wat kletsen met de juf of met elkaar. Ook zijn er dan veel kinderen die dan aan hun Zwerk werken. Op die manier kan iedereen kiezen waar hij/ zij zich prettig bij voelt. We starten om 8.30u elke dag met het “leeskwartiertje”. Tijdens het leeskwartiertje lezen de kinderen zelfstandig in een boek of gaan ze tutorlezen. Alle kinderen oefenen dan op hun niveau met lezen in een strip of een boek. Bij het tutorlezen begeleiden oudere kinderen de jongere kinderen, dit vindt twee keer per week plaats en start weer na de herfstvakantie.

We starten de dag zo rustig mogelijk in de eigen stamgroep en er is altijd ruimte voor kinderen om bijzonderheden te bespreken.

 

Klasbord

In de groepen 6 en 7 maken wij gebruik van Klasbord; een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Klasbord delen wij foto’s, vragen en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Klasbord is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone. Op www.klasbord.nl vindt u alle informatie over Klasbord, ook de privacy spelregels.

Omdat we dit jaar dus nauw gaan samenwerken met de groepen 6 en 7 onderling en de kinderen gehusseld zullen zitten, hebben we ook één Klasbord.     Klasbordcode: ZZ7-RWY

 

Instructies vs. de ‘Taal- & rekenklas’.

Dit jaar zijn we in de groepen 6 en 7 gestart met de ‘Taal- & rekenklas’. Hiervan heeft u vast al gehoord van uw zoon/ dochter. De kinderen zijn ingedeeld op basis van instructieniveau.

In de klas van Juf Saskia zitten de kinderen van groep 6 die wat meer uitleg nodig hebben. Daar is zowel de basis- als de verlengde instructie van groep 6.

In de klas van Juf Hannelore zitten de kinderen van groep 6 én 7 die minder uitleg nodig hebben maar juist meer uitdaging en verrijking. Zij hebben in de regel vaak ook pluswerk.

In de klas van Juf Lynn zitten de kinderen van groep 7 die wat meer uitleg nodig hebben.  Daar is dus ook zowel de basis- als de verlengde instructie van groep 7.

Op die manier halen wij het maximale uit het kind en bieden wij het kind wat hij/ zij nodig heeft. Natuurlijk is er dagelijks veel overleg tussen ons als leerkrachten om zo goed zicht te houden op alle kinderen.

 

Engels en verkeer zijn hierin een uitzondering omdat dit meer groep gebonden is zullen de kinderen van groep 7 allemaal bij Juf Lynn les krijgen. En zullen de kinderen van groep 6 bij hun ‘eigen juf’ blijven.

 

Feitelijk is er op de Dr. Landmanschool dus één groep 6, één groep 6-7 en één groep 7. Gezien onze grote samenwerking door deze manier van groepsdoorbrekend werken, zien wij deze groepen meer als een grote groep. Vanzelfsprekend blijft de ‘eigen leerkracht’ het aanspreekpunt voor u als ouder. Bij de kinderen zien we nu al dat ze erg snel in de gaten hebben bij wie ze voor wat moeten zijn. Uiteraard zorgen wij ten alle tijden voor een veilige en prettige leef- en werksfeer in de klassen.

 

De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen enzovoorts. Tijdens de instructies is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie mogen (na overleg) zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie krijgen extra instructie. Door groepsdoorbrekend te werken, is de winst hierin alleen maar groter. De leerkracht geeft vaak instructie van meerdere vakken achter elkaar zodat de leerling daarna zelf het Zwerken kan inplannen. De kinderen plannen hun werk zelf in op de Zwerkbrief in zodat ze begeleid kunnen oefenen met plannen.

 

Zwerk

Zwerk (of wel ZelfstandigWerken) vindt elke dag plaats. Naast de zogenoemde dagtaken in de klas zijn er ook taken die aan het einde van de week af dienen te zijn. Op die manier krijgen kinderen meer inzicht in het verloop van de lesstof van de verschillende methodes. Iedere dag worden de taken besproken en hebben kinderen de mogelijkheid vragen te stellen. De kinderen plannen de taken van die dag zelf. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het werk van de gehele week geëvalueerd. Natuurlijk kijken we op andere dagen van de week met de kinderen mee. Het gaat er om dat kinderen goed leren plannen en planmatig leren werken. Een belangrijk aspect binnen de 21st Century Skills.

Wanneer het kind voor die dag klaar is met het Zwerken, gaat het verder met extra werk op specifiek zijn/haar niveau of groeps ‘mag-taken’. Tijdens het Zwerken heeft de leerkracht tijd om individuele kinderen of groepjes kinderen te helpen.

 

Wereld oriëntatie

We werken al een tijdje met de methode Blink. Dit is een digitale methode waarin de vakken aardrijkskunde, topo, geschiedenis, natuur en techniek weer als aparte vakken aanbod  komen waarin in elk thema wordt toegewerkt naar een eindproduct.

 

Coöperatief leren

We zijn alweer een aantal jaren actief in het coöperatief leren. Inmiddels hebben wij hier dus al aardig wat ervaring mee. De kinderen kennen steeds meer werkvormen waarin ze samenwerken in duo’s en in teams, om zo gezamenlijke activiteiten voor ieder kind nog effectiever te maken en het leren van elkaar te stimuleren. In de klas kunt u dit onder andere herkennen door de opzet van de groepstafels.

 

Creatieve vakken

Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde. Een keer in de twee weken krijgen we muziekles van een muziekdocente: Juf Mariska Voets. Zij zal ons ook ondersteunen bij de minimusical voor groep 6 en het dansfestijn voor groep 7. Data en uitnodigen volgen zo snel mogelijk.

 

Huiswerk

Het maken van huiswerk en het plannen ervan is een leerproces waaraan we in groep 6 een klein begin mee maken en in groep 7 al wat meer aandacht aan besteden.

Groep 6 krijgt leertoetsen mee naar huis van de wereld oriënterende vakken en eventuele extra toetsen zoals de tafeltoets. Dit zal niet elke week zijn. Ook zullen zij de woorden van onze taal methode STaal een week voor de toets mee naar huis krijgen. In principe is er op school meer dan voldoende aandacht besteed aan de woorden. Het is facultatief om daar thuis iets mee te doen maar voor sommige kinderen kan dit extra rust en zekerheid bieden voor de toets.  Verder zal er huiswerk zijn op maat.

Groep 7 krijgt daarentegen elke week een leertoets en maakwerk dat ze noteren in hun schoolagenda. Het is belangrijk om regelmaat en structuur in huiswerk te krijgen, vandaar dat we de kinderen vragen om niet vooruit te werken. De agenda gaat iedere dag mee naar huis, maar moet ook ieder dag op school zijn. Het is erg fijn als u uw kind zonodig helpt met zijn of haar huiswerk, maar verlies hierbij het leerproces niet uit het oog, het maken van het werk is de verantwoordelijkheid van uw kind. Op dinsdag krijgen de kinderen maak-werk op en op woensdag een leertoets.

Het leerwerk van de groepen zal ook op klasbord staan, houdt u dit dan ook goed in de gaten om uw kind hierbij te kunnen ondersteunen.

 

De kracht van Acht – Gouden weken

In de hele school werken wij met de kracht van 8; een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. In de ouderinfo kunt u steeds lezen aan welke kracht we werken. Door structureel aandacht te besteden aan deze krachten bouwen wij aan een positief schoolklimaat.

U heeft ook kunnen zien dat wij het schooljaar zijn begonnen met ‘de gouden weken’. Deze weken staan totaal in het teken van positieve groepsvorming. We leren elkaar kennen, spelen samenwerkingsspellen en spreken positieve gedragsverwachtingen uit naar elkaar. Dit maakt dat we een hechte groep worden met een goede sfeer waarin er fijn gewerkt kan worden. Want; als een kind zich fijn en veilig voelt in de klas, komt het ook beter tot leren.

 

Praktische zaken

  • Schooltijden:

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45

Woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30

  • Gym: Groep 6/7: Dinsdag van 13.45 – 14.45 uur.
  • Groep 7: Donderdag 13.45 – 14.45 uur.
  • Groep 6: Dinsdag van 12.45-13.45 uur.
  • Verjaardagen vieren en trakteren hoort er natuurlijk ook gezellig bij, uw kind prikt daarvoor een datum met de leerkracht of u stuurt ons een mailtje. Wij stimuleren op school de kinderen om een `gezonde` traktatie te trakteren.

 

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom, u kunt ons aanspreken bij de klas of een email sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor graag een afspraak.

 

Met vriendelijke groet,

Leerkrachten groepen 6 en 7

 

Lynn, Saskia en Hannelore

lynn.roeffen@skoh-haaren.nl

saskia.maas@skoh-haaren.nl

hannelore.heesakkers@skoh-haaren.nl