Informatie voor ouders/verzorgers van groep 7 en 8

 

Dagelijkse gang van zaken in de groepen 7 en 8

 

Start van een dag

Op maandag start de dag doorgaans met een kringgesprek, waarbij kinderen samen praten over hun belevenissen in het weekend.

Vanaf 8.15u mogen de kinderen al naar de klas komen. Tot 8.30u mogen ze gezellig wat kletsen met de juf of met elkaar. Ook zijn er dan veel kinderen die dan aan hun Zwerk werken. Op die manier kan iedereen kiezen waar hij/ zij zich prettig bij voelt. We starten om 8.30u elke dag met het “leeskwartiertje”. Tijdens het leeskwartiertje lezen de kinderen zelfstandig in een boek of gaan ze tutorlezen. Alle kinderen oefenen dan op hun niveau met lezen in een strip of een boek. Bij het tutorlezen begeleiden oudere kinderen de jongere kinderen, dit vindt twee keer per week plaats.

We starten de dag zo rustig mogelijk in de eigen stamgroep en er is altijd ruimte voor kinderen om bijzonderheden te bespreken.

 

Klasbord

In de groepen 7 en 8 maken wij gebruik van Klasbord; een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Klasbord delen wij foto’s, vragen en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kunt gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Klasbord is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone. Op www.klasbord.nl vindt u alle informatie over Klasbord, ook de privacy spelregels.

Omdat we dit jaar dus nauw gaan samenwerken met de groepen 7 en 8 onderling en de kinderen gehusseld zullen zitten, hebben we ook één Klasbord. De Klassenbordcode kun je bij de juf opvragen.

 

‘Taal- & rekenklas’

Dit jaar gaan we met de groepen 7 en 8 in de ochtend weer werken de ‘Taal- & rekenklas’. De kinderen zijn ingedeeld op basis van instructieniveau en onderwijsbehoeften.

In de klas van Juf Marieke en juf Lieke zitten de kinderen van groep 7 die wat meer uitleg nodig hebben. Daar is zowel de basis- als de verlengde instructie van groep 7.

In de klas van Juf Hannelore en juf Susan zitten de kinderen van groep 7 én 8 die minder uitleg nodig hebben, maar juist meer uitdaging en verrijking. Zij hebben in de regel vaak ook pluswerk.

In de klas van Juf Lynn zitten de kinderen van groep 8 die wat meer uitleg nodig hebben.  Daar is dus ook zowel de basis- als de verlengde instructie van groep 8.

Op die manier halen wij het maximale uit uw kind en bieden wij het kind wat hij/ zij nodig heeft. Natuurlijk is er dagelijks veel overleg tussen ons als leerkrachten om zo goed zicht te houden op alle kinderen.

Feitelijk is er op de Dr. Landmanschool dus één groep 7, één groep 7-8 en één groep 8. Gezien onze grote samenwerking door deze manier van groepsdoorbrekend werken, zien wij deze groepen meer als een grote groep. Vanzelfsprekend blijft de ‘eigen leerkracht’ het aanspreekpunt voor u als ouder. Bij de kinderen zien we nu al dat ze erg snel in de gaten hebben bij wie ze voor wat moeten zijn. Ook u als ouder mag voor bijvoorbeeld vakinhoudelijk gerelateerde onderwerpen bij de leerkracht zijn waar uw zoon of dochter deze instructies krijgt.

 

Zwerk

Zwerk (of wel ZelfstandigWerken) vindt elke dag plaats. Naast de zogenoemde dagtaken in de klas zijn er ook taken die aan het einde van de week af dienen te zijn. Op die manier krijgen kinderen meer inzicht in het verloop van de lesstof van de verschillende methodes. Iedere maandag worden de taken besproken en plannen de kinderen de taken per dag in. Groep 7 doet dit nog op een Zwerkbrief, groep 8 doet dit al in hun eigen agenda. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het werk van de gehele week geëvalueerd. Natuurlijk kijken we op andere dagen van de week met de kinderen mee. Het gaat er om dat kinderen goed leren plannen en planmatig leren werken. Een belangrijk aspect binnen de 21st Century Skills.

Wanneer uw kind voor die dag klaar is met het Zwerken, gaat hij/zij verder met extra werk op specifiek zijn/haar niveau of groeps ‘mag-taken’. Tijdens het Zwerken heeft de leerkracht tijd om individuele kinderen of groepjes kinderen te helpen.

 

Wereld oriëntatie

We werken al een tijdje met de methode Blink. Dit is een digitale methode waarin de vakken aardrijkskunde, topo, geschiedenis, natuur en techniek weer als aparte vakken aan bod komen en waarin bij elk thema wordt toegewerkt naar een eindproduct.

 

Verkeer

Verkeer wordt aan groep 7 en 8 apart gegeven. Dit omdat groep 7 dit jaar natuurlijk hun verkeersexamen gaat doen. Zij krijgen in hun eigen stamklas les. Alle groep 8 leerlingen krijgen van juf Lynn les. Later in het jaar zullen de verkeerslessen in groep 8 afgebouwd worden en zal deze tijd gebruikt worden ter voorbereiding van de eindtoets en later de musical.

 

Engels

Dit jaar starten we met een nieuwe methode voor Engels; Join in. Vorig schooljaar is onderzoek gedaan naar een nieuwe methode die ervoor zorgt dat we vanaf groep 1 gaan werken met Engels. De lessen zullen in de stamklas gegeven worden en zullen voor de kinderen uitdagend zijn. Het implementatietraject van de methode volgen we, dat betekent dat we met materialen uit eerdere leerjaren gaan werken. Tijdens de lessen wordt er alleen maar Engels gesproken.

 

Creatieve vakken

Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde. Aan het einde van het jaar zal deze tijd voor groep 8 natuurlijk veel in het teken staan van de musical en het daarbij horende decor.

 

Gym

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen de gymlessen op te splitsen in 3 onderdelen namelijk; buitenspel, toestel en spel. Deze 3 onderdelen komen afwisselend aan bod en de groepen schuiven door.
Wanneer kinderen deodorant nodig hebben, dan vinden wij dat prettig als u deze meegeeft aan uw kind. In de klas zullen hierover afspraken maken, zodat het wel op de juiste manier gebruikt wordt. Zo zorgen we er samen voor dat we fris weer aan de slag kunnen na de gymles.

 

Huiswerk

Het maken van huiswerk en het plannen ervan is een leerproces waaraan we in groep 7 en groep 8 aandacht aan besteden.

Groep 7 krijgt elke week een leertoets en 1 keer maakwerk.

Groep 8 krijgt elke week een leertoets en 2 keer maakwerk.

Het huis – en leerwerk wordt in hun schoolagenda opgeschreven. Het is belangrijk om regelmaat en structuur in huiswerk te krijgen, vandaar dat we de kinderen vragen om niet vooruit te werken. De agenda gaat iedere dag mee naar huis, maar moet ook iedere dag op school zijn. Het is erg fijn als u uw kind zo nodig helpt met zijn of haar huiswerk, maar verlies hierbij het leerproces niet uit het oog, het maken van het werk is de verantwoordelijkheid van uw kind. Op dinsdag krijgen de kinderen maakwerk op en op woensdag een leertoets. Op donderdag krijgt groep 8 een 2e keer maakwerk.

Het leerwerk van de groepen zal ook op klasbord staan, houdt u dit dan ook goed in de gaten om uw kind hierbij te kunnen ondersteunen.

 

De kanjertraining

Er is dit jaar nog een nieuwe methode, namelijk de Kanjertraining. Dit is een methode voor sociaal – emotionele ontwikkeling. In de nieuwsbrieven zult u hier de komende tijd veel info over ontvangen. Wij zijn met het team intensief aan trainingsdagen begonnen en zijn al vol enthousiasme aan het werk gegaan met de kinderen. De eerste weken hebben vooral in het teken gestaan van spellen om elkaar te leren kennen, te vertrouwen en samen te werken. Ook is er aandacht geweest voor de verschillende theorieën die bij de Kanjertraining horen. We zullen het gehele jaar bezig blijven met Kanjertraining en met de hele school dezelfde taal gaan spreken. Door hier structureel aandacht aan te besteden behouden en stimuleren wij het positieve schoolklimaat.

 

Groep 8

Groep 8 is natuurlijk een ander jaar dan anders. We werken toe naar een fijne en vloeiende overstap naar het voortgezet onderwijs en daarbij horen natuurlijk het advies, de eindtoets en de informatie vanuit de V.O. scholen. Ook het afscheid nemen hoort erbij in de vorm van een afscheidsmusical, eindfeest en het onvergetelijke schoolkamp.

Alvast wat info voor u op een rij:

 

Advies

In groep 7 hebben alle leerlingen een preadvies gekregen, in deze gesprekken is al een grove richting gegeven en zijn eventuele leerpunten besproken. De definitieve adviesgesprekken vinden plaats in de 2e ronde kind – oudergesprekken dit schooljaar (de week van 4 t/m 8 februari).

 

Informatie V.O. scholen

De informatievoorziening vanuit de V.O. scholen wordt voortaan anders vorm gegeven. Steeds meer V.O. scholen hebben besloten niet meer op elke basisschool zichzelf te presenteren omdat dit een te grote belasting voor hen is. Zij bieden vaak een open dag en later een algemene informatieavond aan bij hen op school. Doordat wij niet meer alle scholen op bezoek kunnen krijgen hebben wij dan ook besloten geen informatieavond hier op school meer te organiseren. U bent als ouder zelf verantwoordelijk om de gewenste informatie bij de scholen te halen. Zodra alle data bekend zijn zullen wij u hierover informeren, maar houdt u vooral ook zelf de websites van de scholen in de gaten. Wel willen wij, net zoals voorgaande jaren, met de kinderen zelf een informatiemarkt organiseren voor u als ouder. De kinderen gaan projectmatig aan de slag en doen onderzoek naar de verschillende niveaus en scholen in de regio. Ze zullen hun bevindingen dan aan u presenteren onder schooltijd.

 

Route8 – eindtoets

Vorig jaar zijn wij gestart met een andere eindtoets, namelijk de Route 8 toets. Er is breed onderzoek gedaan naar de verschillende aangeboden eindtoetsen en Route 8 past het best bij de visie van onze school. Zo is de Route 8 toets maar 1 dag (met evt. uitloop). Dit is een groot pluspunt omdat dit een minder zware belasting is voor de kinderen. Ook wordt de toets digitaal afgenomen waardoor er adaptief getoetst kan worden. Adaptief toetsen houdt in dat het niveau naarmate de toets vordert wordt aangepast op het niveau van het kind waardoor er minder frustratie kan ontstaan. De kinderen raken steeds meer gewend aan digitaal toetsen omdat wij dit bewust in groep 7 en groep 8 aan het inoefenen zijn. Ook willen wij dit jaar weer mee doen aan de normeringstoets. Dit is een test toets vanuit Route 8 om de normering van hun toetsen te bepalen. Voor ons heeft dit als voordeel dat de kinderen alvast een keer kunnen oefenen in de digitale omgeving van die toets zodat ze dit straks bij de ‘echte’ toets al kennen. De route 8 toets zal afgenomen worden in de een na laatste week voor de meivakantie. Dit zal zijn op dinsdag 9 april en met dus eventuele uitloop naar woensdag 10 / donderdag 11 april. Als u nog meer informatie wilt over de toets kunt u kijken op www.route8.nl/ouders of in de bijgevoegde informatiebrief.

 

Afscheid

Het afscheid van groep 8 is natuurlijk een bijzondere gebeurtenis. We willen dit een jaar maken om nooit meer te vergeten en doen dit door verschillende activiteiten. Zo gaan we als eerste op kamp. Het schoolkamp is van dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni. Elk jaar voert groep 8 ook een eindmusical op, deze zal zijn op woensdagavond 26 juni 2019. In de laatste schoolweek sluiten we de basisschool periode echt af met een knallend afscheidsfeest. Deze zal zijn op woensdagavond 3 juli. Op donderdag 4 en vrijdag 5 juli zijn de groep 8-ers dan al vrij. Wij hebben voor al deze afscheidsactiviteiten natuurlijk wel jullie hulp als ouders nodig, wij zullen hier tegen die tijd een mail over sturen maar als je nu al enthousiast bent kun je er in je agenda vast rekening mee houden.

Praktische zaken

  • Schooltijden:

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45

Woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30

  • Gym: elke maandag en vrijdag.
  • Verjaardagen vieren en trakteren hoort er natuurlijk ook gezellig bij, uw kind prikt daarvoor een datum met de leerkracht of u stuurt ons een mailtje. Wij stimuleren op school de kinderen om een `gezonde` traktatie te trakteren.

 

Contact met de leerkracht

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. Ook voor andere vragen omtrent uw kind of de school bent u van harte welkom, u kunt ons aanspreken bij de klas of een email sturen. Mochten de te bespreken zaken meer tijd kosten dan maken we daarvoor graag een afspraak.

 

Met vriendelijke groet,

Leerkrachten groepen 7 en 8

Marieke, Lieke, Susan, Hannelore en Lynn

 

E-mail naar Marieke Schoenmakers

E-mail naar Lieke Roozen

E-mail naar Susan Fahrenfort

E-mail naar Hannelore Heesakkers

E-mail naar Lynn van Lierop