Dagelijkse gang van zaken in de groepen 8

Start van een dag

Op maandag start de dag doorgaans met een kringgesprek, waarbij kinderen samen praten over hun belevenissen in het weekend.

We starten elke dag met het “leeskwartiertje”. Tijdens het leeskwartiertje lezen de kinderen zelfstandig in een boek of gaan ze tutorlezen. Alle kinderen oefenen dan op hun niveau met lezen in een strip of een boek. Bij het tutorlezen begeleiden oudere kinderen de jongere kinderen, dit vindt twee keer per week plaats en start weer na de herfstvakantie.

We starten de dag zo rustig mogelijk en er is altijd ruimte voor kinderen om bijzonderheden te bespreken.

Klasbord

In groep 8 maken wij gebruik van Klasbord; een social-media platform speciaal voor het onderwijs. Via Klasbord delen wij foto’s, vragen en nieuwtjes over de dagelijkse gebeurtenissen in de klas, zodat u hierover thuis met uw kind in gesprek kan gaan. Wij hebben de ervaring dat dit de betrokkenheid van kinderen bij het leren enorm stimuleert. Klasbord is online, maar ook als app voor uw tablet of smartphone. Op www.klasbord.nl vindt u alle informatie over Klasbord, ook de privacy spelregels.

Instructies vs. de ‘Taal- & rekenklas’.

Dit jaar zijn we in de groepen 8 gestart met de ‘Taal- & rekenklas’. Hiervan heeft u vast al gehoord van uw zoon/ dochter. De kinderen zijn ingedeeld op basis van instructieniveau. In groep 8b  zitten de kinderen die wat meer uitleg en begeleiding nodig hebben én de basisinstructiegroep van de eigen leerkracht. In groep 8a  zitten de kinderen die juist wat meer uitdaging en verrijking nodig hebben én ook de basisinstructiegroep van de eigen leerkracht. Op die manier halen wij het maximale uit het kind en bieden wij het kind wat hij/ zij nodig heeft. Natuurlijk is er dagelijks veel overleg tussen ons als leerkrachten om zo goed zicht te houden op alle kinderen.

 

Feitelijk zijn er op de Dr. Landmanschool dus twee groepen 8. Gezien onze grote samenwerking door deze manier van groepsdoorbrekend werken, zien wij de twee groepen 8 als één grote groep 8. Dit is natuurlijk ook erg mooi met het oog op het schoolkamp en de musical aan het einde van het schooljaar. Vanzelfsprekend blijft de ‘eigen leerkracht’ het aanspreekpunt voor u als ouder. Bij de kinderen zien we nu al dat ze erg snel in de gaten hebben bij wie ze voor wat moeten zijn. Uiteraard zorgen wij ten alle tijden voor een veilige en prettige leef- en werksfeer in de klassen.

 

De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen enzovoorts. Tijdens de instructies is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie mogen (na overleg) zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie krijgen extra instructie. Door groepsdoorbrekend te werken, is de winst hierin alleen maar groter. De leerkracht geeft vaak instructie van meerdere vakken achter elkaar zodat de leerling daarna zelf het Zwerken kan inplannen. De kinderen plannen hun werk in hun agenda in zodat ze alvast gewend zijn aan het werken met een agenda voor de middelbare school.

Zwerk

Zwerk (of wel ZelfstandigWerken) vindt elke dag plaats. Naast de zogenoemde dagtaken in de klas zijn er ook taken die aan het einde van de week af dienen te zijn. Op die manier krijgen kinderen meer inzicht in het verloop van de lesstof van de verschillende methodes. Iedere dag worden de taken besproken en hebben kinderen de mogelijkheid vragen te stellen. De kinderen plannen de taken van die dag zelf. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Op vrijdag wordt het werk van de gehele week geëvalueerd. Natuurlijk kijken we op andere dagen van de week met de kinderen mee. Het gaat er om dat kinderen goed leren plannen en planmatig leren werken. Een belangrijk aspect binnen de 21st Century Skills.

Wanneer het kind voor die dag klaar is met het Zwerken, gaat het verder met extra werk op specifiek zijn/haar niveau of groeps ‘mag-taken’. Tijdens het Zwerken heeft de leerkracht tijd om individuele kinderen of groepjes kinderen te helpen.

Wereld oriëntatie

We werken al een aantal tijdje met de methode Blink. Dit is een digitale methode waarin de vakken aardrijkskunde, topo, geschiedenis, natuur en techniek weer als aparte vakken aanbod  komen waarin in elk thema wordt toegewerkt naar een eindproduct.

Coöperatief leren

We zijn alweer een aantal jaren actief in het coöperatief leren. Inmiddels hebben wij hier dus alweer aardig wat ervaring mee. De kinderen kennen steeds meer werkvormen waarin ze samenwerken in duo’s en in teams, om zo gezamenlijke activiteiten voor ieder kind nog effectiever te maken en het leren van elkaar te stimuleren. In de klas kunt u dit onder andere herkennen door de opzet van de groepstafels.

Creatieve vakken

Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde. Een keer in de twee weken krijgen we muziekles van een muziekdocente: Juf Mariska Voets. Zij zal ons ook ondersteunen bij de eind musical.

Huiswerk en agenda

Het maken van huiswerk en het plannen ervan is een leerproces waaraan we in groep 8 veel aandacht besteden, ook met het oog op de toekomst op de middelbare school. Wekelijks krijgt uw kind huiswerk mee wat hij of zij noteert in de agenda. Het is belangrijk om regelmaat en structuur in huiswerk te krijgen, vandaar dat we de kinderen vragen om niet vooruit te werken. De agenda gaat iedere dag mee naar huis, maar moet ook ieder dag op school zijn. Het is erg fijn als u uw kind zonodig helpt met zijn of haar huiswerk, maar verlies hierbij het leerproces niet uit het oog, het maken van het werk is de verantwoordelijkheid van uw kind. Op maandag en vrijdag krijgen de kinderen maak-werk op en op woensdag een leertoets. Tot de herfstvakantie zal het maak-werk alleen op maandag zijn. Zowel het huiswerk als het Zwerk van uw kind kunt u terugvinden in zijn/haar agenda.

De Kracht van 8

In de hele school werken wij met de kracht van 8; een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. In de ouderinfo kunt u steeds lezen aan welke kracht we werken. Door structureel aandacht te besteden aan deze krachten bouwen wij aan een positief schoolklimaat.

Praktische zaken

Gym:

Verjaardagen vieren en trakteren hoort er ook in groep 8 nog bij, uw kind prikt daarvoor een datum met de leerkracht. Wij stimuleren op school de kinderen om een `gezonde` traktatie te trakteren.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons mogen mee naar school. Eenmaal op school aangekomen, leveren zij deze in bij de leerkracht. Daarna gaan ze in een afsluitbare kast zodat deze veilig zijn opgeborgen. Soms mogen de kinderen de telefoon (op verzoek van, en met goedkeuring van de leerkracht) gebruiken. We hebben in de klas weleens een online quiz (Kahoot) waarvoor we de telefoon nodig hebben. We blijven tenslotte actief bezig met de 21st Century Skills. Het is natuurlijk niet verplicht om de telefoon mee te nemen naar school en het blijft de verantwoordelijkheid van u als ouder.