Medezeggenschapsraad (MR)


Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (M.R.). De M.R. is bevoegd om het schoolbestuur adviezen te geven over de gang van zaken binnen de school. Daarnaast heeft het schoolbestuur in een aantal gevallen instemming van de M.R. nodig alvorens een plan te kunnen uitvoeren. De leden van de M.R. (drie ouders en drie leerkrachten) hebben zitting voor een periode van drie jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden ongeveer zes keer per jaar plaats.
De volgende onderwerpen komen regelmatig terug binnen de M.R. vergaderingen:
o Schoolse zaken (CITO, formatie, vakantierooster, schooltijden)
o Onderwijsinhoudelijke zaken
o Beleidsvoornemens
o Begroting

Voor meer informatie over het werk van de M.R. verwijzen wij u naar de Gids voor het Basisonderwijs of naar één van de M.R.-leden:

Oudergeleding:

Suzanne v.d. Heijden, suzanne@drukkerijformaat.nl (voorzitter)
Flavienne van Oort,  flavienne@hotmail.com
Kitty van der Heiden, gabriel_en_kitty@hotmail.com

Personeelsgeleding:

Mart van der Heijden, mart.vanderheijden@skoh-haaren.nl (secretaris)
Lieke Roozen,  lieke.roozen@skoh-haaren.nl
Hannelore Heesakkers, hannelore.heesakkers@skoh-haaren.nl

GMR:
Van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting SKOH) zijn Marja van Broekhoven marja.vanbroekhoven@skoh-haaren.nl en Janette Lengkeek, j.lengkeek@home.nl de vertegenwoordigers van de Landman.