Medisch handelingsprotocol


Inleiding.
Om onnodige fouten te voorkomen, risico’s voor de kinderen te beperken en ter bescherming van haar werknemers voert Cadans Primair een zeer terughoudend beleid aangaande de verstrekking van geneesmiddelen.
Deze zorgverantwoordelijkheid komt als het gaat om hygiëne en gezondheid uitsluitend aan de ouders toe. Zij zijn verantwoordelijk voor een juist gebruik van medicijnen van kinderen of voor het correct uitvoeren van kleine medische ingrepen. Waar mogelijk moeten medicijnen voor of na school of tussen de middag thuis worden toegediend.
Doordat de kinderen gedurende een langere aaneengesloten periode in de school verblijven, is het niet helemaal uit te sluiten dat door een arts voorgeschreven medicijngebruik of medische handelingen onder schooltijd noodzakelijk zijn. Het kan dan gaan om geplande activiteiten maar ook om handelingen als gevolg van een ongeval.
Bij aanname van kinderen wordt op dit protocol gewezen. Bij inschrijving geven ouders/ verzorgers hun toestemming voor éénmalige medicijnverstrekking, zoals bedoeld onder punt 2, indien dat noodzakelijk of gewenst is.

BIG-handelingen.
Onder BIG-handelingen vallen onder andere de volgende handelingen: injecties geven, handelingen rondom sondevoeding, insuline toedienen, meten bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten d.m.v. een vingerprikje. BIG staan voor Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
Deze mogen volgens de wet slechts toegediend worden door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Mochten leerkrachten BIG-handelingen verrichten dan begeven zij zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn; leerkrachten en Cadans Primair zijn dan te allen tijde civielrechtelijk en strafrechtelijk vervolgbaar, ongeacht bekwaamheidsverklaring en/of schriftelijke toestemming van ouders. De wet BIG is niet van toepassing indien er sprake is van een noodsituatie. Iedere burger wordt dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen. Cadans Primair staat BIG-handelingen door leerkrachten dan ook niet toe.
De school biedt ouders de gelegenheid om BIG-handelingen tijdens school- of lesgebonden activiteiten te (laten) verrichten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders.

Toegestane handelingen.
De onderstaande medische handelingen mogen Cadans Primair-leerkrachten wel verrichten:
1. Medische handelingen of medicijntoediening als gevolg van een ongeval.
In het geval er sprake is van een ongeval, dan is de aard van het ongeval bepalend voor het handelen van het personeel. Indien er sprake is van een ongeval waarbij niet kan worden volstaan met de meest eenvoudige medische handelingen (schoonmaken / ontsmetten / pleister plakken) dan gaat het personeel als volgt te werk:
• In veiligheid brengen van het kind
• Stabiliseren van het kind
• Hulp inroepen van bedrijfshulpverlener of arts
• Het naar eigen inzicht uitvoeren van handelingen in situaties die levensbedreigend zijn en waar de tijd ontbreekt om deskundige hulp in te schakelen.

2. Eenmalig, niet voorgeschreven medicijnverstrekking:
Elke school heeft eenvoudige medicijnen in huis bijvoorbeeld kinderparacetamol en een middel bij insectenbeet. Bij het toedienen daarvan zal de school de benodigde terughoudendheid betrachten.Deze middelen worden eventueel zonder overleg oraal toegediend. Bij aanmelding wordt aangegeven waar het kind allergisch voor is. Het is aan de ouders om tussentijdse wijzigingen aan de school door te geven.
Algemene medicijnen worden op school in een afgesloten kast bewaard. Eén personeelslid is verantwoordelijk voor het beheer van deze medicijnen.
3. Medicijnverstrekking welke regelmatig terugkeert of van tijdelijke aard:
Indien een kind regelmatig medicijnen toegediend krijgt, dienen ouders hiervoor schriftelijk toestemming te geven middels het formulier “Verzoek tot ondersteuning van medicijn- gebruik”. De handelingswijze op dit formulier dient zorgvuldig opgevolgd te worden.
Kindgebonden medicatie wordt door de leerkracht in een afgesloten lade bewaard.

Aansprakelijkheid.
Indien aangetoond kan worden dat er zorgvuldig gehandeld is volgens het medisch handelingsprotocol Cadans Primair, hebben ouders/verzorgers geen juridische gronden om een succesvolle aansprakelijkheidsprocedure tegen Cadans Primair en/of de leerkracht te voeren.
Leerkrachten hebben het recht om de hierboven beschreven medische handelingen te weigeren. Leerkrachten melden dit bij de schooldirecteur, waarna hier een notitie van opgenomen wordt in het personeelsdossier.

 

Verzoek tot ondersteuning van medicijngebruik

https://landmanschool.nl/wp-content/uploads/2019/11/Medisch-handelingsprotocol-versie-sept-2019-2-1.pdfDownload het formulier “verzoek tot ondersteuning van medicijngebruik (papier)“, print deze versie uit, vul het formulier in en geef dit formulier af op school bij de directie of administratie.