Missie


Wij zijn een school waar leerlingen, ouders en teamleden trots op zijn.

Wij zijn trots op het gene wat we samen voor elkaar weten te krijgen.

Dit alles doen we samen met alle betrokkenen. Samen zijn we uniek.

Visie


Wij gaan uit van de talenten van ieder mens. We hebben veel vertrouwen in de kracht van ieder individu. We willen eruit halen wat erin zit: ieder mens presteert op zijn of haar eigen niveau. Ieder mens heeft zijn of haar eigen talenten. De kinderen en ouders bij ons op school krijgen persoonlijke aandacht. We werken op een enthousiaste manier aan de ontwikkeling van kinderen. Wij sluiten aan op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen in een veilige en uitdagende leeromgeving. We zijn trots op alle kinderen. Iedereen blinkt ergens in uit! Wij halen talenten bij kinderen naar boven. Een betere wereld begint bij goed onderwijs.

We werken aan vier pijlers waarop we ons onderwijs willen baseren:
• Eigenaarschap: ieder kind en ieder teamlid verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling.
• Rijke leeromgeving: we bieden kinderen op niveau een rijke leeromgeving met uitdagende materialen.
• Talentontwikkeling: we zien en benutten talenten van teamleden en ontplooien die van kinderen.
• Betekenisvol onderwijs: we bieden onderwijs aan in een betekenisvolle context.

Hieronder is nog specifieker te lezen wat je terug ziet van onze visie in de school:

Leerlingen krijgen onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoeften.

• De extra ondersteuning die de school kan bieden aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften staat beschreven.
• In iedere groep is voor alle hoofdvakgebieden instructie op drie niveaus.
• Er is een effectieve samenwerking met (externe) expertise, ouders en school.
• Het ondersteuningsprofiel van de Landman voldoet aan de basisondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

Kinderen voelen zich veilig en fijn op school.

• De methode Kanjertraining is zichtbaar in de school/groepen/gedrag van leerlingen en leerkrachten.
• Leerkrachten bieden sociaal-emotionele activiteiten aan in de klas incidenteel en preventief.
• Leerkrachtgedrag is afgestemd op de drie basisbehoeften; relatie-autonomie-competentie.
• Samen met ouders, school en het kind bekijken we wat een kind nodig heeft om tot een optimale ontwikkeling te komen en daar stemmen we ons handelen op af.

Wij bereiden de kinderen voor op de maatschappij van de 21e eeuw, waar betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerken belangrijk zijn.

• In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt aan de 21 ct skills: samenwerken, oplossend vermogen vergroten, ict-vaardigheden, kritisch denken, communiceren en presenteren.
• Samen met kinderen stellen we doelen waar kinderen zich verantwoordelijk voor voelen.

Wij leggen de focus op talenten van kinderen en bouwen deze verder uit, hierdoor kunnen kinderen het beste uit zichzelf halen.

• Kinderen zijn zich bewust van hun kracht en worden ondersteund in hun onderwijsbehoeften.
• Kinderen ontvangen op meerdere momenten per jaar een portfolio.
• Kinderen voeren samen met ouders en leerkracht, kind-oudergesprekken.

Er is een optimale samenwerking tussen ouders en school, waarbij de ontwikkeling en het welzijn van het kind centraal staan.

• Met behulp van social media betrekken we de ouders bij de ontwikkelingen van hun kind en de school: website, Klasbord en Ouderportaal.
• Ouders denken mee over onderwerpen die er toe doen middels: MR, OR, ouderpanels en informatieavonden.
• Ouders voelen zich altijd welkom in de school en worden actief betrokken bij activiteiten.
• Er wordt respectvol en op gelijkwaardige voet gecommuniceerd tussen ouders en school.
• De leerlinggegevens zijn te allen tijde toegankelijk voor ouders.

Tijdens de samenwerking in de omgeving nemen wij onze expertise mee, bewaken wij onze identiteit en staan wij voor onze kernwaarden.

• Binnen het Helvoirthuis werken we, waar nodig, samen met de gebruikers binnen het gebouw.
• Door een samenwerking met verenigingen binnen de omgeving te realiseren, komen we tegemoet aan de kwaliteiten van het kind.